Biegli sądowi

Dodano: 2012-03-09 12:50:53
Zmodyfikowano: 2019-05-20 11:23:44
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Odsłon: 56659
Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w Oddziale Administracyjnym i w sekretariatach wydziałów Sądu Okręgowego w Świdnicy. Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu.
 
Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Zatem charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Jak zostać biegłym sądowym?
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
2. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu (oryginał do wglądu),
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 5. Opinia zakładu pracy,
 6. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
 7. Wypis z KRS - jeżeli osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą.
 8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.) na konto:
Urzędu Miasta w Świdnicy:
PKO S.A. O/Świdnica
Rynek 30
Nr konta: 97 1240 1978 1111 0010 0166 50 27
lub w kasie banku wskazując powyższy nr konta.
Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 oraz wykazania stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

INFORMACJE DOT. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH
  Podmiot udostępniający informację
  Sąd Okręgowy w Świdnicy

  Osoba, która wytworzyła informację
  Dorota Bawolska

  Data wytworzenia informacji
  26.04.2012