Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Skargi i wnioski
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Skargi i wnioski

Dodano: 2014-06-16 10:45:37
Zmodyfikowano: 2017-11-14 10:19:19
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 8525
Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych:
 1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Świdnicy.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  -
  na piśmie osobiście lub listownie na adres:
  Sąd Okręgowy w Świdnicy, Pl. Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica,
  (wzór) ;
  - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ;

  - za pośrednictwem
  elektronicznej skrzynki podawczej ;
  - w formie ustnej do protokołu;
  - faksem na numer: 74 853 06 72.
 3. Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:
  - datę wniesienia skargi lub wniosku;
  - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
  - zwięzłą treść skargi lub wniosku;
  - w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
  - podpis skarżącego lub wnioskodawcy.
 4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wiosek potwierdza ich przyjęcie.
 5. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 7. Skargi i wnioski, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegające zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 8. Skargi lub wnioski dotyczące czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

  Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków:
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133) jest Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.
  Prezes, Wiceprezes, sędziowie wizytatorzy w sprawach skarg i wniosków przyjmują  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sadu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa. 
 13. Skarga w zakresie, w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi  dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 
Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133); 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012, poz. 524) 
 • w zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267).
 

Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Pietrzyk

Data wytworzenia informacji
16.06.2014 r.
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.