Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Załatw sprawę przez internet -› Portal Orzeczeń
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Portal Orzeczeń

Dodano: 2012-11-07 13:00:03
Zmodyfikowano: 2013-01-28 15:54:25
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 15639
Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają prawomocne i nieprawomocne orzeczenia wraz z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Okręgowym w Świdnicy po dniu 1 listopada 2012 r., z wyjątkiem orzeczeń dotyczących:
 1. spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
 2. postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym
  w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki
  i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby;
 3. ochrony dóbr osobistych;  
 4. ubezwłasnowolnienia;
 5. postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo
  o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 6. spraw, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
 7. postępowania w sprawach nieletnich;
 8. postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
 9. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
 10. przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
 11. przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 12. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 13. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego; 
 14. spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
 15. przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
 16. postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
 17. lustracji;
 18. zastosowania prawa łaski;
 19. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
 20. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
 21. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia  psychicznego ( Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
 22. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
 23. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
 24. postępowania dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 25. spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
 26. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu;
 27. rent i wcześniejszych emerytur;
 28. wydania wyroku łącznego;
 29. czynności z wykazów „Kp” i Kop”.
Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem: http://orzeczenia.swidnica.so.gov.pl/ .
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Pietrzyk

Data wytworzenia informacji
7.11.2012 r.
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.