Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dodano: 2018-05-24 13:54:33
Zmodyfikowano: 2019-03-01 09:22:22
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 1767
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Świdnicy przy ul. Pl. Grunwaldzki 14; 58-100 Świdnica (dalej: „Sąd”) przetwarza informacje przekazane przez petentów, tworząc zbiory danych. Wśród tych informacji pojawiają się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 ust. 3 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Sąd Okręgowy w Świdnicy ul. Pl. Grunwaldzki 14; 58-100 Świdnica
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Okręgowy w Świdnicy ul. Pl. Grunwaldzki 14; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem:
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pl. Grunwaldzki 14; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem:
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia stosowanych odpowiedzi, w celach statystycznych, archiwalnych oraz prowadzenia postepowania sądowego. Dane w zakresie wizerunku (monitoring) Sąd przetwarza w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz prowadzenia postępowania sądowego.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnego minimum, w przypadku udzielania odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, udzielenia odpowiedzi w przypadku złożenia skargi lub zapytania w zakresie wskazanego przez Panią/Pana imienia i nazwiska, adresu korespondencji lub adresu mail, a w przypadku postępowania sądowego dalszych danych wymaganych przepisami prawa.
W przypadku nadesłana przez Panią/Pana innych danych osobowych informuję, że będą one przetwarzane również w celach archiwalnych.
6. Tam gdzie jest to konieczne, Sąd przetwarza szczególne kategorie danych osobowych.
7. Sąd nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych odbiorcom w myśl art. 13 ust. 1 lit. e
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do (2) organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem postępowań sądowych gdzie jest to niezbędne i wskazane przepisem prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Sąd przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Sądu, o których mowa w pkt. 4 powyżej i tak w przypadku udzielenia odpowiedzi:
9.1 w trybie dostępu do informacji publicznej przez okres 10 lat.
9.2 w przypadku udzielnie odpowiedzi na skargę przez okres 25 lat.
9.3 w przypadku udzielnie odpowiedzi na zapytanie przez okres 10 lat
9.4 w przypadku danych z monitoringu dane przetwarzane są przez okres 7 dni a następnie nadpisywane, wyjątek stanowią nagrania z kamer zabezpieczone i przekazane odpowiednim służbom celem rozstrzygnięcia sporu.
9.5 w przypadku danych zawartych w aktach postępowań sądowych, w tym nagrania z sal rozpraw, przez okres wynikający z przepisów szczególnych według kwalifikacji sędziego. 
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
10.1.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
10.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
10.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
10.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
10.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
10.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
10.7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Informacje odnośnie możliwości skorzystania z praw wskazanych w punktach 10. 1 do 10.7 powyżej można uzyskać poprzez:
11.1.     kontakt e-mailowy pod adresem: ,
11.2.    kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sąd Okręgowy w Świdnicy ul. Pl. Grunwaldzki 14; 58-100 Świdnica
12. Sąd przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które zostały zazwyczaj pozyskane, od osoby której dane dotyczą.
13. Sąd nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
15. Administrator nie przewiduje przetwarzania złożonych przez Panią/Pana danych w celu innym niż ten, z którym Pani/Pan zwróciła/ł się do Sądu.
16. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ustnej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Magdalena Dudzic-Goljasz

Data wytworzenia informacji
24.05.2018 r.
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.