Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Biegli sądowi -› Lista biegłych oraz informacje ogólne
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Lista biegłych oraz informacje ogólne

Dodano: 2015-08-26 13:23:15
Zmodyfikowano: 2018-02-09 08:12:48
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 5258
Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w Oddziale Administracyjnym i w sekretariatach wydziałów Sądu Okręgowego w Świdnicy. Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu.
 
Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Zatem charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Jak zostać biegłym sądowym?
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
2. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu (oryginał do wglądu),
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 5. Opinia zakładu pracy,
 6. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
 7. Wypis z KRS - jeżeli osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą.
 8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.) na konto:
Urzędu Miasta w Świdnicy:
PKO S.A. O/Świdnica
Rynek 30
Nr konta: 97 1240 1978 1111 0010 0166 50 27
lub w kasie banku wskazując powyższy nr konta.
Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 oraz wykazania stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

INFORMACJE DOT. WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH
   Podmiot udostępniający informację
   Sąd Okręgowy w Świdnicy

   Osoba, która wytworzyła informację
   Dorota Bawolska

   Data wytworzenia informacji
   26.08.2015 r.
    
    
   Jednostki podległe
   SĄDY REJONOWE:
   JEDNOSTKA NADRZĘDNA:
   Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
   Ministerstwo Sprawiedliwości
   Salon Mediatora 21.02.2018 r. jest ODWOŁANY.
   Nowy termin zostanie podany wkrótce 
   DYŻUR INFORMACYJNY MEDIATORA Mediacje  
   ankieta satysfakcji
   Musisz uaktualnić Flash Player’a
   ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
   Kontakt
   Sąd Okręgowy w Świdnicy
   Pl. Grunwaldzki 14
   58-100, Świdnica
   Centrala telefoniczna:  74 8518300     
   Punkt Informacyjny: 74 8518350   
   Adres e-mail:
    
   NIP: 884-11-55-159
   REGON: 000571487
    
   Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.