Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Informacje dla dziennikarzy
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Informacje dla dziennikarzy

Dodano: 2012-12-13 09:42:22
Zmodyfikowano: 2019-01-21 10:28:04
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 12910


Informujemy, że z dniem 15 lipca 2015 r. na stronie internetowej została uruchomiona zakładka: Zestawienie rozpoznawanych spraw.
W sprawach pilnych proszę o kontaktowanie się  z poszczególnymi sekretariatami Prezesów Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Informacje dotyczące terminów rozpraw, godzin i numerów sal są udzielane przez kierowników sekretariatów sądów rejonowych okręgu świdnickiego oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy.
Podstawa prawna: § 97 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (poz. 2316).

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU DZIENNIKARZY W PROCESIE CYWILNYM:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.).
Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej - art. 9 k.p.c.
Zasadą jest, że posiedzenia sądowe są jawne, ale zawsze niejawne są rozprawy rozwodowe. 
Wyłączenie jawności - art. 153 k.p.c.
§ 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża:
  • porządkowi publicznemu
  • lub moralności
  • lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.
§ 11. Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa.
§ 2. Sąd może ponadto zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli:
  • podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione
  • lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU DZIENNIKARZY W PROCESIE KARNYM:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.)

Rozprawa odbywa się jawnie, ograniczenia jawności określa ustawa - art. 355 k.p.k.
Wyłączenie jawności - art. 360 k.p.k.:
§ 1. Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:
1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
2) obrażać dobre obyczaje,
3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,
4) naruszyć ważny interes prywatny.
§ 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy także na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.
§ 3. Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawy, jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat.
Zawsze niejawna jest rozprawa, która dotyczy:
1) wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego,
2) sprawy o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie - art. 359 k.p.k.
Wyroki zawsze ogłaszane są jawnie, ale jeżeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub w części, przytoczenie powodów wyroku może nastąpić również z wyłączeniem jawności w całości lub w części - art. 364§2 k.p.k.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRWALANIA PRZEBIEGU ROZPRAWY:
  • dziennikarze, jeżeli chcą utrwalać przebieg rozprawy (nagrywać, filmować/robić zdjęcia) muszą przed rozprawą (ewentualnie na jej początku) złożyć do sądu wniosek.
  • dziennikarz powinien także posiadać i na żądanie okazać ważną legitymację służbową.
 Art. 357 k.p.k.
§ 1.
Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy.
§ 2.Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO AKT SĄDOWYCH:
Rzecznik prasowy nie rozpoznaje wniosków i nie udziela zgody na wgląd do akt sądowych.
Dziennikarze, jeśli chcą mieć wgląd w akta konkretnej sprawy, muszą na piśmie złożyć do Prezesa Sądu Okręgowego/ Rejonowego ewentualnie przewodniczącego wydziału, w którym znajdują się akta, wniosek o udostępnienie do wglądu akt sądowych.
Przewodniczący wydziału decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt.
Protokół z posiedzenia jawnego sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk udostępnia się w budynku sądu za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, albo przez wydanie zapisu dźwięku na informatycznym nośniku danych, po spełnieniu warunków, o których mowa wyżej.
Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.
Przeglądanie akt spraw odbywa się w obecności pracownika sądowego.
W razie udostępnienia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku w budynku sądu, nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania tego zapisu przez stronę.
Ograniczenia w udostępnianiu akt do przejrzenia nie mają zastosowania w wydziałach prowadzących rejestry sądowe w odniesieniu do akt tych spraw, do których powszechną dostępność regulują odrębne przepisy.
Przepisów o udostępnianiu akt sądowych do przejrzenia nie stosuje się do akt księgi wieczystej. Udostępnianie tych akt do wglądu regulują odrębne przepisy.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (poz. 2316).

Formularz wniosku o wyrażenie zgody na wgląd w akta sprawy (do pobrania).
 

 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w widnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Bawolska

Data wytworzenia informacji
10.12.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.