Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Mediatorzy
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Informacje
 
 
Majątek Sądu
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Portal Orzeczeń
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
E-Sąd
 
Instytucje
 
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 

Mediatorzy

Dodano: 2012-03-09 12:50:37
Zmodyfikowano: 2014-02-20 11:07:20
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 4593
Listy mediatorów w sprawach karnych i w sprawach nieletnich prowadzone są w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Świdnicy. Prezes Sądu wpisuje instytucję lub osobę godną zaufania do wykazu  oraz dokonuje skreślenia z wykazu.
Wniosek w przedmiocie wpisania na listę mediatorów, składa się w Oddziale Administracyjnym (I piętro pok. A-113) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
Pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica

Jeżeli kandydat na mediatora składa kserokopie dokumentów obowiązany jest przedłożyć również oryginały tych dokumentów celem potwierdzenia ich zgodności lub złożyć dokumenty potwierdzone urzędowo.

Mediatorem w sprawach karnych
może być instytucja (postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, spełniający warunki określone w §3 pkt 1-7 powoływanego niżej Rozporządzenia) lub osoba godna zaufania, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.06.2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U.Nr 108/03, poz.1020).
 
Do składanego wniosku należy dołączyć:

Mediatorem w sprawach nieletnich może być instytucja (postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom  określonym w §4 pkt 1-7 powoływanego niżej Rozporządzenia) lub osoba godna zaufania, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U.Nr 56/01, poz.591).
Do składanego wniosku należy dołączyć:
Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych (art.1832§1 kpc).
Mediacja w sprawach cywilnych jest dobrowolna (art.1831§1 kpc)
Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora.       
Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego (art.1832§3 kpc).
Jest to odmienny tryb postępowania, w odróżnieniu od postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich. Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu mediatora do wykazu, a jedynie przekazuje podległym jednostkom nadsyłane listy mediatorów w sprawach cywilnych przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie.
Wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnegow sprawach nieletnich

KRAJOWE   STOWARZYSZENIE   MEDIATORÓW
OŚRODEK  MEDIACYJNY, ŚWIDNICA, UL. DŁUGA 33
         
MASZ PRAWO DO MEDIACJI
w sprawach:
cywilnych, karnych, karnych dla nieletnich, rodzinnych, gospodarczych,
z zakresu prawa pracy

Dyżury mediatora:                            
w każdą środę miesiąca w godzinach: 12.00- 18.00 
w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Świdnica, ul. Długa 33
BEZPŁATNYCH
PORAD  UDZIELALA MEDIATOR:
KATARZYNA STEFANIENKO 510 086 668

Oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

ZAPRASZAMY


Opracowania Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości:

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach  cywilnych/gospodarczych

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich


http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Ministerstwo Sprawiedliwości docenia współpracę
środowisk mediatorów i zaprasza do dialogu oraz konsultacji
 
KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z MEDIATORAMI W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
 
        
18.02.2014 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości na zaproszenie dr Marzeny Kruk Naczelnika Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka odbyło się spotkanie nt współpracy i integracji środowiska mediatorów i promocji mediacji.
W spotkaniu wzięli udział ze strony Ministerstwa oprócz Pani Naczelnik również: Joanna Sauter-Kunach Sędzia Główny Specjalista i Agata Oklej, a  ze strony środowisk mediatorów: Jerzy Śliwa Przewodniczący Konwentu ENMA, Ewa Wiśniewska - Sobel rzecznik prasowy Okrągłego Stołu Organizacji Mediatorów [OSOM] i Anna Ficek koordynator Kampanii: Pogódźmy się na Święta oraz Zgoda prezent na Dzień Dziecka.
Poruszono temat formuły Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości oraz kontrowersyjną sprawę tworzenia Centrów Arbitrażu i Mediacji.  
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości uznali inicjatywę Okrągłego Stołu Organizacji Mediatorów jako budującą współpracę środowiska mediatorów. Zadeklarowali wolę uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Okrągłego Stołu na dzień 27 lutego br.
                Ważne z punktu widzenia przyszłej współpracy są deklaracje: ze strony  Ministerstwa Sprawiedliwości gotowości obejmowania patronatami i partnerstwem inicjatyw środowisk mediatorów budujących szeroko rozumianą świadomość mediacji oraz integrujących środowisko mediatorów.
Wspólnie określono tematy do prowadzenia dalszego dialogu i konsultacji ze środowiskami mediatorów: Formuła Społecznej Rady ds. ADR a także Budowanie zaufania do zawodu mediatora i współpracy z sędziami opartej na przyjmowaniu odpowiedzialności za pracę mediatora przez organizację w której jest zrzeszony.
Kolejne spotkanie Okrągłego Stołu  Organizacji Mediatorów odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r w formule De lege ferenda (rekomendacje zmian prawnych). Głównym wątkiem do dyskusji jest projektowane stworzenie dwóch systemów rekomendacji mediatorów w sprawach cywilnych. Zachęcamy do przysyłania uwag do projektowanych zmian: www.mediacje.pl/p/kpcprojMSwsM.pdf
 
Więcej informacji i przyjmowanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu 27.02.2014 r.: Ewa Wiśniewska-Sobel rzecznik prasowy  tel. +48 666 829 997,
 

 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Elżbieta Grobelna

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
 
JEDNOSTKA NADRZĘDNA:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 
MUSISZ_UAKTUALNIC_FLASH_PLAYERA
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  (74) 8518300     
Punkt Informacyjny: (74) 8518350   
Adres e-mail:  
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.