Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Mediatorzy
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Informacje
 
 
Majątek Sądu
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Portal Orzeczeń
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
E-Sąd
 
Instytucje
 
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 

Mediatorzy

Dodano: 2012-03-09 12:50:37
Zmodyfikowano: 2014-08-26 14:03:38
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 5592
Listy mediatorów w sprawach karnych i w sprawach nieletnich prowadzone są w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Świdnicy. Prezes Sądu wpisuje instytucję lub osobę godną zaufania do wykazu  oraz dokonuje skreślenia z wykazu.
Wniosek w przedmiocie wpisania na listę mediatorów, składa się w Oddziale Administracyjnym (I piętro pok. A-113) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
Pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica

Jeżeli kandydat na mediatora składa kserokopie dokumentów obowiązany jest przedłożyć również oryginały tych dokumentów celem potwierdzenia ich zgodności lub złożyć dokumenty potwierdzone urzędowo.

Mediatorem w sprawach karnych
może być instytucja (postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, spełniający warunki określone w §3 pkt 1-7 powoływanego niżej Rozporządzenia) lub osoba godna zaufania, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.06.2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U.Nr 108/03, poz.1020).
 
Do składanego wniosku należy dołączyć:

Mediatorem w sprawach nieletnich może być instytucja (postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom  określonym w §4 pkt 1-7 powoływanego niżej Rozporządzenia) lub osoba godna zaufania, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U.Nr 56/01, poz.591).
Do składanego wniosku należy dołączyć:
Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych (art.1832§1 kpc).
Mediacja w sprawach cywilnych jest dobrowolna (art.1831§1 kpc)
Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora.       
Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego (art.1832§3 kpc).
Jest to odmienny tryb postępowania, w odróżnieniu od postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich. Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu mediatora do wykazu, a jedynie przekazuje podległym jednostkom nadsyłane listy mediatorów w sprawach cywilnych przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Elżbieta Grobelna

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
 
JEDNOSTKA NADRZĘDNA:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 
MUSISZ_UAKTUALNIC_FLASH_PLAYERA
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  (74) 8518300     
Punkt Informacyjny: (74) 8518350   
Adres e-mail:  
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.