Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Kolegium

Dodano: 2008-12-18 21:38:30
Zmodyfikowano: 2018-02-26 13:05:39
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 10353
Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy:
 1. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Świdnicy Dariusz Pająk
 2. SSO Joanna Jakubowska-Wiraszka
 3. SSO Barbara Nowicka
 4. SSO Ewa Rusin
 5. SSO Waldemar Kuś
 6. SSR Aleksandra Abramowska-Podlińska
 7. SSR Bogusław Glinka
 8. SSR Krzysztof Mikołajów
 9. SSR Arkadiusz Rodziewicz

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, KOMPETENCJE :
  Kolegium sądu okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego. Przewodniczącym kolegium sądu okręgowego jest prezes tego sądu, a w razie jego nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego. Prezes sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków kolegium sądu okręgowego. Kolegium sądu okręgowego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. W posiedzeniach kolegium sądu okręgowego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor sądu okręgowego w przypadku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2062 ze zmianami).
Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku:
 1. rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego;
 2. przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku;
 3. przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko sędziowskie;
 4. złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium.

  W przypadkach, o których mowa wyżej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków kolegium
Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
 1. na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego wyraża opinie o projekcie podziału czynności
  w sądzie okręgowym i sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym; w przedmiocie przydziału sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków; określa zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym; określa zasady zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych;
 2. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
 3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 4. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
 5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 6. wyraża opinię o kandydatach na stanowisko asesora sądowego;
 7. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 8. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Pietrzyk

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.